ژاپنی ها اشتباه می کنند؛ اوتاکو معتاد نیست، اوتاکو عاشق است!